ေၾကာ္ျငာစာတန္း(ရက္ထည္)

ကုန္ပစၥည္း အေသးစိတ္

BA- 5001

အေရာင္   : လိေမၼာ္၊ နက္ျပာ၊ အညိဳ၊ မရမ္း

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ဆိုင္းဘုတ္ ေဘာင္ကုန္ၾကမ္း : ပလတ္စတစ္
ေၾကာ္ျငာ စာရြက္သား ကုန္ၾကမ္း : Polyester

Description

ကုန္ပစၥည္း အေသးစိတ္

BA- 5001

အေရာင္   : လိေမၼာ္၊ နက္ျပာ၊ အညိဳ၊ မရမ္း

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ဆိုင္းဘုတ္ ေဘာင္ကုန္ၾကမ္း : ပလတ္စတစ္
ေၾကာ္ျငာ စာရြက္သား ကုန္ၾကမ္း : Polyester

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ေၾကာ္ျငာစာတန္း(ရက္ထည္)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *