တစ္ခါသံုး စကၠဴခြက္မ်ား

ကုန္ပစၥည္း အခ်က္အလက္မ်ား

DC & S -8004

အေရာင္        : အနက္,အနီ,ပန္း

မွတ္စု            :PMS အေရာင္မ်ားအား စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား     : Paper/Pulp/High Quality Food Grade Paper/

PE Coated paper

ဆိုဒ္   : ၂ ေအာင္စ မွ ၃၂ ေအာင္စထိ

ေရာင္းခ်သူ  :  The Prime Myanmar
အမ်ိဳးအစား : 

တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား :  ,Styrofoam Cups

တစ္ခါသံုးေကာ္ဖီခြက္မ်ားႏွင့္ drink wrap မ်ား,တစ္ခါသံုးပန္းကန္ျပားႏွင့္ဗန္းမ်ား၊ တစ္ခါသံုးစကၠဴ
ခြက္မ်ား၊ တစ္ခါသံုး ေန႔လည္စာပံုစံခြက္မ်ား၊ တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္ခြက္မ်ား, စေတဒီယမ္ခြက္မ်ား

Description

ကုန္ပစၥည္း အခ်က္အလက္မ်ား

DC & S -8004

အေရာင္        : အနက္,အနီ,ပန္း

မွတ္စု            :PMS အေရာင္မ်ားအား စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား     : Paper/Pulp/High Quality Food Grade Paper/

PE Coated paper

ဆိုဒ္   : ၂ ေအာင္စ မွ ၃၂ ေအာင္စထိ

ေရာင္းခ်သူ  :  The Prime Myanmar
အမ်ိဳးအစား : 

တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား :  ,Styrofoam Cups

တစ္ခါသံုးေကာ္ဖီခြက္မ်ားႏွင့္ drink wrap မ်ား,တစ္ခါသံုးပန္းကန္ျပားႏွင့္ဗန္းမ်ား၊ တစ္ခါသံုးစကၠဴ
ခြက္မ်ား၊ တစ္ခါသံုး ေန႔လည္စာပံုစံခြက္မ်ား၊ တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္ခြက္မ်ား, စေတဒီယမ္ခြက္မ်ား

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “တစ္ခါသံုး စကၠဴခြက္မ်ား”

Your email address will not be published. Required fields are marked *