သားေရမွတ္စုစာအုပ္မ်ား

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

PD-2001

အေရာင္   : အျပာ၊ အစိမ္း။

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

ကာဗာ ကုန္ၾကမ္္းပစၥည္း   : စကၠဴ / သားေရ/

PU Leather with Cardboard/ PU

Leather or as your requests

စကၠဴ ကုန္ၾကမ္း   : Art Paper/Card Board/Coated Paper/ Corrugated

Paper/ Special PaperBoard/ Duplex Board/Fancy

Paper/Kraft Paper/Newsprint Paper/Offset Paper/

Art Paper/Kraft

အရြယ္အစား       : A3/A4/A5/A6/ 8 (1/2)” * 6(1/4)” * (3/4)” /

Customized

Description

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

PD-2001

အေရာင္   : အျပာ၊ အစိမ္း။

ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

ကာဗာ ကုန္ၾကမ္္းပစၥည္း   : စကၠဴ / သားေရ/

PU Leather with Cardboard/ PU

Leather or as your requests

စကၠဴ ကုန္ၾကမ္း   : Art Paper/Card Board/Coated Paper/ Corrugated

 

Paper/ Special PaperBoard/ Duplex Board/Fancy

Paper/Kraft Paper/Newsprint Paper/Offset Paper/

Art Paper/Kraft

 

အရြယ္အစား       : A3/A4/A5/A6/ 8 (1/2)” * 6(1/4)” * (3/4)” /

Customized

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “သားေရမွတ္စုစာအုပ္မ်ား”

Your email address will not be published. Required fields are marked *