အၾကမ္းေရးစာရြက္သား

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

PD-2005

အေရာင္  : နက္ျပာ၊ အနီ၊ အညိဳ

ျပထားေသာ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္မွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

ကာဗာကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား   : Paper/ Leather/ PU leather with

Cardboard PU Leather/Silicone or as

your requests

စကၠဴကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား   :     Art Paper/ Cardboard/ Coated Paper

Corrugated Board/Duplex Board/ Fancy                                              Paper/Kraft Paper/Newsprint Paper/                                                    Offset Paper

အရြယ္အစား   :  A3/A4/A5/A6/ Customized

Description

ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

PD-2005

အေရာင္  : နက္ျပာ၊ အနီ၊ အညိဳ

ျပထားေသာ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္မွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

ကာဗာကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား   : Paper/ Leather/ PU leather with

Cardboard PU Leather/Silicone or as

your requests

 

 

စကၠဴကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား   :     Art Paper/ Cardboard/ Coated Paper

Corrugated Board/Duplex Board/ Fancy                                              Paper/Kraft Paper/Newsprint Paper/                                                    Offset Paper

အရြယ္အစား   :  A3/A4/A5/A6/ Customized