ေၾကာ္ျငာစာတန္း ဆိုင္းဘုတ္

Showing all 2 results

 • ဗီီႏိုင္း ေၾကာ္ျငာစာတန္း ဆိုင္းဘုတ္

  ကုန္ပစၥည္း အေသးစိတ္

  BA-5002

  အေရာင္မ်ား     : အနီ၊ နက္ျပာ၊ ပန္း၊ ညိဳ

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။.

  ဆိုင္းဘုတ္ ေဘာင္ကုန္ၾကမ္း   : ပလတ္စတစ္

  ေၾကာ္ျငာ စာရြက္သား ကုန္ၾကမ္း : ဗီႏိုင္း

 • ေၾကာ္ျငာစာတန္း(ရက္ထည္)

  ကုန္ပစၥည္း အေသးစိတ္

  BA- 5001

  အေရာင္   : လိေမၼာ္၊ နက္ျပာ၊ အညိဳ၊ မရမ္း

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

  ဆိုင္းဘုတ္ ေဘာင္ကုန္ၾကမ္း : ပလတ္စတစ္
  ေၾကာ္ျငာ စာရြက္သား ကုန္ၾကမ္း : Polyester