ဆုတံဆိပ္ ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳဆု

Showing all 5 results

 • စကၠဴဖိတံုး

  ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

  AW -3004

  အေရာင္   : အနီ၊ အျပာ၊ ပန္း၊ အညိဳ၊ အျပာႏု

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

  အရြယ္အစား  : စိတ္ၾကိဳက္အရြယ္အစားမွာယူႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း    : K9 crystal glass

 • ပံုေဆာင္ခဲႏွင့္ ဖန္သား ခ်ီးျမင့္ဆု

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ

  AW – 3003

  အေရာင္ : အၾကည္ေရာင္

  အရြယ္အစား    : စိတ္ၾကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

 • ဖဲၾကိဳးဆု

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  AW-3002

  အေရာင္    : အဝါ၊ အနီ၊ အျပာ

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း  : ဓာတုခ်ည္မွ်င္သား / ႏိုင္လြန္/ ရက္ထည္ အေပ်ာ႔သား

  Tinplate button အရြယ္အစား    : 25 mm, 32 mm, 38 mm

 • အခရိုင္းလစ္(ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ) ခ်ီးျမွင့္ဆု

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  AW-3001

  အေရာင္ : အျပာ၊ အနီ၊ ခရမ္း

  ျပထားသည့္အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမွ်သာျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္အား ေအာ္ဒါမွာယူႏိုင္ပါသည္။

  အမ်ိဳးအစား    : ဖန္သား

  တံဆိပ္ပံုုစံ     : Silk Screen (or) Engraving

 • အထူးျပဳ ေမာ္ကြန္း ဆုတံဆိပ္

  ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္

  AW- 3003

  အေရာင္     : အၾကည္

  အရြယ္အစား     : စိတ္ၾကိဳက္မွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။