လက္ကိုင္အိတ္မ်ား

Showing all 6 results

 • စကၠဴအိတ္မ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္

  B&T -4004

  အေရာင္ : ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

  Paper Type     : Paper Board/ Outpaper Bag/

  Kraft Paper

  Handle            : Ribbon Handle

 • ပရိုမိုးရွင္း ကြန္ျပဴတာ အိတ္မ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္မ်ား

  B&T-4006

  အေရာင္     : ျပာ၊ လိေမၼာ္

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား    : Genuine Lether, Polyester/Nylon

  ပံုစံ   : 5 mm foam inside

 • ပိုက္ဆံအိတ္ႏွင့္ ဘဏ္အိတ္မ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္

  B&T-4005

  အေရာင္  : အညိဳ၊ ခရမ္း၊ အစိမ္း၊ အျပာ

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

  ရက္ထည္ : Woven Polypropylene/PVC Material

 • အိတ္လံုးရွည္

  ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္

  B&T-4003

  အေရာင္    : အညိဳ၊ လိေမၼာ္၊ ခဲေရာင္

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား    : Polyster/ Waterproof Nylon

 • အိတ္အၾကည္

  ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္

  B&T-4002

  အေရာင္    : အညိဳ၊ လိေမၼာ္၊ ခဲေရာင္
  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း  : ပလတ္စတစ္

  အရြယ္အစား    : စိတ္ၾကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

 • ေက်ာပိုးအိတ္ႏွင့္ေဘးအိတ္

  ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္

  B&T – 4001

  အေရာင္   : အနီ၊ အျပာႏု၊ ခရမ္း

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း   : Polyster

  စြမ္းေဆာင္ရည္     : 50 -70 လီတာ