ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း

Showing all 5 results

 • USB ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္

  C&E-7005

  အေရာင္    : အနီ၊ နက္ျပာ

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါ

  ကုန္ပစၥည္းကုန္ၾကမ္း     : Fire retardant PCTPE/ဆီလီကြန္/ အ

  လူမီနီယံ အလိြဳင္း

 • ဆဲလ္္ဖုန္းေက့စ္

  ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္

  C&E-7001

  အေရာင္    : မရမ္း၊ အညိဳ၊ ျဖဴျပာ

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ပစၥည္းမ်ား  : အလူမီနီယမ္/ ပလတ္စတစ္/ ၁၀၀ % ဆီလီကြန္

  TPU/ PU+TPU

 • ဖလက္ရွ္ဒရုိက္ႏွင့္ USB စတစ္

  ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္

  C&E- 7002

  အေရာင္    : ပန္း၊ ညိဳ၊ ျဖဴျပာ
  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  စြမ္းေဆာင္ရည္    :PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

  ပစၥည္းမ်ား     : 1M/16M-512M/1G/2G-32G

  အမ်ိဳးအစားမ်ား  : ပလတ္စတစ္/PVC/သတၳဳ/ သစ္သား/ ဆီလီကြန္/သားရည္

  USB 2.0/3.0

 • မိုဘိုင္းပစၥည္းအားသြင္းၾကိဳး ႏွင့္ ပါဝါဘန္႔ခ္မ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္မ်ား

  C&E-7003

  အေရာင္    : အနီ၊နက္ျပာ

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  PMS အေရာင္မ်ားအား ေအာ္ဒါမွာယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

  CMYK, Pantone အေရာင္မ်ား

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား     : PVC/ Plastic/ သားရည္/ သစ္သား/ သတၳဳ/ ABS/

  Shinny/အလူမီနီယံအလိြဳင္း

  စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္    : 1GB-32GB

  အမ်ိဳးအစားမ်ား   : USB 2.0/ USB 3.0

 • ေပ်ာက္ရွမႈ ကာကြယ္ပစၥည္း

  ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္

  C&E-7006

  အေရာင္   : အမည္း

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း : ပလတ္စတစ္

  အမ်ိဳးအစား : ဘက္ထရီသံုး အမ်ိဳးအစား