လက္သုတ္ပု၀ါ

Showing all 4 results

 • တစ္ခါသံုးလက္သံုးပဝါ

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္မ်ား

  NP-1902

  အေရာင္   : လိေမၼာ္၊ ပန္း၊ ခရမ္း
  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

  PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ား : Virgin Wood Pulp/ Virgin Wood Pulp/Bamboo

  Pulp/MixWood Pulp/100% Cotton/ Paper/

  Airlaid Paper 50%Organic Cotton & 50% Plant

  Fiber

  အရြယ္အစား   :  22*22” or customized size / 230* 230mm

  275*275mm, 400*499mm/Customized

  ပံုႏွိပ္ျခင္း      : စိတ္ၾကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

 • လက္သုပ္စကၠဴမ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္မ်ားl

  NP- 1904

  အေရာင္  : လိေမၼာ္၊ ပန္း၊ ခရမ္း
  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

  PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား : Virginal Wood Pulp/ Virgin Wood Pulp/ Bamboo

  pulp/Recycle pulp/ Mix Wood Pulpl/100%

  Cotton/Paper Airlaidpaper 50%/ Organic                                             Cotton & 50% Plant Fibre Recycled Paper.

  အရြယ္အစား    : စိတ္ၾကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

  ပံုႏွိပ္ျခင္း     :      Customized

 • ေဖာင္းၾကြလက္သုပ္ပဝါမ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  NP-1903

  အေရာင္     : လိေမၼာ္၊ ပန္း၊ ခရမ္း
  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

  PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား  : Virgin Wood Pulp/ Virgin Wood Pulp/Bamboo

  Wood Pulp/ 100% Cotton/ Paper/ Airlaid paper

  50% Organic Cotton/ 50% Organic Cotton/                                         50% Plant Fiber

   

  အရြယ္အစား    : 400m*400m, 330mm*330mm or Customized

  ပံုႏိွပ္ျခင္း      :     စိတ္ၾကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

 • ေဖ်ာ္ရည္ယမကာသံုး လက္သုပ္ပဝါမ်ား

  ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္

  NP : 1901

  အေရာင္ : လိေမၼာ္၊ ပန္း ၊ ခရမ္း

  ျပထားသည့္ အေရာင္မ်ားသည္ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

  PANTONE ေပၚမူတည္၍ စိတ္ၾကိဳက္မွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား    : Virgin Wood Pulp/ Virgin Wood Pulp/ Bamboo

  Pulp/ Mix Wood Pulp/ 100% Cotton

  အရြယ္အစား  : 22*22” or customized size/230mm/ 275*275mm, 400*

  400mm/ Customized

  ပံုႏွိပ္ျခင္း     : Customized